ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยา
653 หมู่ 11 ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5448 0898 โทรสาร 0 5448 0898 ต่อ 108
E-mail : phayao@otep.mail.go.th