ข่าวประชาสมันพันธ์ สกสค. วิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิภาพที่มีประสิทธิภาพ

K45jt2rQmH_1584521276