ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

1
สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าดำรงตำแหน่ง และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี ซึ่งการสรรหาฯ ครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด รายใหม่ จำนวน 39 คน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบายในการทำงานว่า “การติดกระดุมเม็ดแรก ต้องเริ่มติดให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้” ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ มีความสร้างสรรค์งานในมิติใหม่ ๆ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ตามปณิธานที่ว่า “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”

โดยการประชุมครั้งนี้มี นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี
3TP0K1vPDt_1607330487
Gc1V8bwmAW_1607330489
8Cvk7uu54k_1607330485

9xcmp55AFG_1607330489

34kPFVQxZS_1607330504

50r3zJckE2_1607330485

903ds5Iyu7_1607330489

bsfItGJYAm_1607330488

dpm0SpD6HS_1607330489

EmOEHyuBgv_1607330489 (1)

EmOEHyuBgv_1607330489

jRXVR9f3YQ_1607330489

kxGOWKNHN7_1607330488

L2tYsZdUcs_1607330489

oY751Yrpoz_1607330489

PAmvJ63Lwj_1607330489

WcMq0zpKvw_1607330488

wQafpYrXM7_1607330489

y7ihXtZzZf_1607330489