การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

zrKxFzsDCD_1584435408_page-0001 (1)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
-รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับ หลักสูตรระดับ ปวช.
รูปแบบการเรียนทวิภาคีและประโยชน์ที่จะได้รับ หลักสูตรระดับ ปวส.
ดาวน์โหลด…ใบสมัครแจ้งความประสงค์รับทุนการศึกษา