ขอเชิญออกเสียงประชามติ

aJ6zyysc

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ขอเชิญทุกท่านที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ไปร่วมกันออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.