ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562

คัดเลือกผู้รับรางวัลพฤหัส 5762_๑๙๐๗๐๖_0006

คัดเลือกผู้รับรางวัลพฤหัส 5762_๑๙๐๗๐๖_0010

คัดเลือกผู้รับรางวัลพฤหัส 5762_๑๙๐๗๐๖_0011