มอบพระพฤหัสบดีแด่ครูเกษียณ

image2 (10) image1 (15)

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา มอบพระพฤหัสบดี เทพแห่งครูแก่ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559 ที่สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา