มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าเครื่องแบบ สำหรับปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3775

111111111111111