วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิต โครงการสวัสการเงินกู้ ช.พ.ค. ของนายสนิท กาละ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมและได้ประสานงานไปยัง บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน) เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ต่อไป

งานนำเสนอ1