วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและชี้แจง การจัดเก็บเงินสงเคาระห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในกรณีเงินคงเหลือไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (70 : 30 ) กับสมาพันธ์ครูจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา

75871