วัน อังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 9 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชนและมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสักนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา

มอบรางวัล