แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

คำสั่งสำนักงาน ที่ 338-2563 แต่งตั้ง ผอ.สกสค.จังหวัด-กทม