3️⃣ ช่องทางการชำระเงิน ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 👍หักเงินเดือนหรือรายได้ ณ ที่จ่าย ✌️ ชำระด้วยตนเอง 👌หักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

002531215151